top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

9.5.1_225

nazwa

Ryzyko umowne przewidujące ograniczenie wynagrodzenia kosztorysowego przykładowo do wysokości ceny oferty. Ryzyko szczególnie wysokie gdy w umowie nie przewidziano możliwości zmian wynagrodzenia, nawet w przypadku  błędów i pominięć pozycji przedmiarowych przekazanych przez zamawiającego jako podstawy do obliczenia ceny oferty. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym z ograniczeniami tego wynagrodzenie do określonej w umowie wysokości. W szczególności wysokie gdy w umowie nie przewidziano możliwości zmian tego wynagrodzenia, nawet w przypadku błędów i pominięć pozycji przedmiarowych przekazanych przez zamawiającego jako podstawy do obliczenia ceny oferty  i gdy tych błędów jest dużo.  Tego typu postanowienia umowne sa niezgodne z istotą wynagrodzenia kosztorysowego. Ustalone na podstawie oferty wstępne wynagrodzenie kosztorysowe może ze swej istoty zostać w ostatecznym rozliczeniu zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej różnicy między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych. Należy zatem uznać za dopuszczalną zmianę polegającą na zmianie zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia opisanego przedmiarem robót. To oznacza, że wynagrodzenie wykonawcy wynikające z ilości wykonanych robót może być niższe lub wyższe od zaoferowanego wstępnie wynagrodzenia wskazanego w ofercie. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka może być albo za niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów wykonania robót, brak wynagrodzenia z tytułu nie wykonania dodatkowego zakresu robót, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy po stronie wykonawcy. Alternatywnie skutkiem ryzyka moze być zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy, droga sądowa po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

...

bottom of page