top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

9.3_223

nazwa

Ryzyko wymagania uwzględnienia w cenach jednostkowych lub scalonych elementach ceny kosztów niedookreślonych czynności lub zakresu nie związanego z konkretną pozycją rozliczeniową lub skutków okoliczności niemożliwych do przewidzenia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające obowiązek uwzględnienia w cenie oferty wszystkiego co jest niezbędne nie tylko do wykonania robót ale także umowy, np. koszty robót niezbednych do zakończenia robót, a nie opisanych w dokumentacji projektowej albo PFU, urządzenia zaplecza budowy, ubezpieczenia robót, organizacji ruchu itp. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka jest albo za niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów tych dodatkowych działań albo alternatywnie zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Skutkiem ryzyka jest brak odrębnego wynagrodzenia za takie działania. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy, droga sądowa po jej zakończeniu.

mitygacja ryzyka

Korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentacji zamówienia w celu wprowadzenia do umowy jednoznacznego określenia jakie czynności powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych lub scalonych elementach kosztów, wyłączenie jako odrębnych pozycji kosztowych: organizacji zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, tymczasowej organizacji ruchu.

...

bottom of page