top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

9.2_222

nazwa

Ryzyko wynagrodzenia kosztorysowego. Co do zasady zamawiający płaci za ilości rzeczywiście wykonanych robót. Ryzyko pojawia się w przypadku błędów lub pominięć w przedmiarach robót i postanowieniach umowy przenoszących ich skutki na wykonawcę. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Wynagrodzenie kosztorysowe obliczane jest na podstawie zestawienie planowanych do wykonania robót przekazanych przez zamawiajacego (przedmiaru robót)  z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy. Ustalone na podstawie oferty wstępne wynagrodzenie kosztorysowe może zostać w ostatecznym rozliczeniu zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej różnicy między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych. Należy zatem uznać za dopuszczalną zmianę polegającą na zmianie zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia opisanego przedmiarem robót. To oznacza, że wynagrodzenie wykonawcy wynikające z ilości wykonanych robót może być niższe lub wyższe od zaoferowanego wstępnie wynagrodzenia wskazanego w ofercie. Podstawę obliczenia ostatecznego wynagrodzenia kosztorysowego stanowi obmiar robót budowlanych, jego zakres może dotyczyć, co do zasady, tylko robót uwzględnionych w określeniu przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentach zamówienia.

Często właśnie te różnice pomiędzy obmiarem a przedmiarem wadliwie uznawane są za zakres robót nie objęty zamówieniem podstawowym i w wyniku tej wadliwej oceny zamawiający dokonuje udzielenia na nie odrębnego zamówienia. Należy uznać, że w większości przypadków zapisy umów o roboty budowlane z wynagrodzeniem kosztorysowym jednoznacznie wskazują na możliwość rozliczenia takich robót bez konieczności zawierania odrębnej umowy, odwołując się do opisu przedmiotu zamówienia przewidzianego w zawartej umowie.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka jest albo za niska cena oferty w przypadku niedoszacowania cen jednostkowych albo nieuwzględnienia kosztów wykonania robót nieobjętych przedmiarem (z powodu błędów lub braków pozycji przedmiarowych). Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być kary umowne z tytułu nie wykonania dodatkowego spornego zakresu robót, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy po stronie wykonawcy. Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może alternatywnie także być zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy, droga sądowa po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

Skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu wprowadzenia do umowy klauzuli przewidującej sposób rozliczenia robót dla, których nie przewidziano pozycji w przedmiarze robót, a które są objęte przedmiotem zamówienia.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page