rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

8.2_220

nazwa

Kary umowne za wykonywanie robót według wykonanych przez wykonawcę a niezatwierdzonych przez zamawiającego opracowań projektowych lub rozliczeniowych albo kary za brak dokonania w określonym w umowie terminie odbioru tych opracowań bez uwag

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące kary umowne za wykonywanie robót według niezatwierdzonych opracowań projektowych lub za nie dokonanie przez zamawiającego w określonym w umowie terminie odbioru wykonanych przez wykonawcę opracowań projektowych, rozliczeniowych bez uwag  itp. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia i wystąpienie do zamawiającego w celu ograniczenia możliwości naliczenia kary do przypadków gdy brak uzgodnienia opracowań projektowych miał wpływ na należyte wykonanie umowy.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC