rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

8.1_219

nazwa

Brak procedury lub niekompletna procedura zatwierdzania opracowań projektowych sporządzonych przez wykonawcę

waga ryzyka

źródła ryzyka

Charakterystyczne dla umów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Dotyczy obu stron umowy wykonawcy i zamawiającego, zazwyczaj lokowane po stronie wykonawcy

Źródłem ryzyka są nieprecyzyjne postanowienia umowy, niezawierające przejrzystej procedury zatwierdzania opracowań wykonywanych w trakcie umowy przez wykonawcę. W szczególności niedookreślenie terminu na uzgodnienie lub zgłoszenie uwag przez zamawiającego albo zbyt długi czas na uzgodnienie zagrażający wymaganemu terminowi zakończenia umowy, brak sprecyzowania jakich okoliczności mogą dotyczyć uwagi zamawiającego, otwarty katalog roszczeń lub oczekiwań po stronie zamawiającego. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest uznaniowość po stronie zamawiającego, spory związane z zatwierdzeniem przedłożonych opracowań, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie co może stanowić podstawę odmowy zatwierdzenia opracowań wykonawcy oraz ustalenie terminu przedstawienia stanowiska zamawiającego.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC