top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

8.1_219

nazwa

Ryzyko braku procedury lub niekompletnej procedury zatwierdzania opracowań projektowych sporządzonych przez wykonawcę . Nieprecyzyjne postanowienia umowy, niezawierające przejrzystej procedury zatwierdzania opracowań wykonywanych w trakcie umowy przez wykonawcę. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Charakterystyczne dla umów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Dotyczy obu stron umowy wykonawcy i zamawiającego, zazwyczaj lokowane po stronie wykonawcy

Źródłem ryzyka są nieprecyzyjne postanowienia umowy, niezawierające przejrzystej procedury zatwierdzania opracowań wykonywanych w trakcie umowy przez wykonawcę. W szczególności niedookreślenie terminu na uzgodnienie lub zgłoszenie uwag przez zamawiającego albo zbyt długi czas na uzgodnienie zagrażający wymaganemu terminowi zakończenia umowy, brak sprecyzowania jakich okoliczności mogą dotyczyć uwagi zamawiającego, otwarty katalog roszczeń lub oczekiwań po stronie zamawiającego. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest uznaniowość po stronie zamawiającego, spory związane z zatwierdzeniem przedłożonych opracowań, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie co może stanowić podstawę odmowy zatwierdzenia opracowań wykonawcy oraz ustalenie terminu przedstawienia stanowiska zamawiającego.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page