rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

7.3_218

nazwa

Kary za brak uzgodnienia lub aktualizacji harmonogramu .

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące kary umowne za nie przedstawienie w wymaganym terminie harmonogramu robót ub jego aktualizacji do akceptacji przez zamawiającego lub umowa przewidująca konieczność wcześniejszego podpisania aneksu w tym zakresie. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu wykreślenia takiej kary z umowy jako nie mającej wpływu na należyte wykonanie umowy, albo poprzedzenie jej wezwaniem do przekazania aktualizacji harmonogramu pod groźbą naliczenia kary umownej.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC