top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

7.3_218

nazwa

Ryzyko kar umownych za nie przedstawienie przez wykonawcę w wymaganym terminie harmonogramu lub jego aktualizacji do akceptacji przez zamawiającego albo wymaganie wcześniejszego podpisania aneksu w tym zakresie. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące kary umowne za nie przedstawienie w wymaganym terminie harmonogramu robót ub jego aktualizacji do akceptacji przez zamawiającego lub umowa przewidująca konieczność wcześniejszego podpisania aneksu w tym zakresie. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu wykreślenia takiej kary z umowy jako nie mającej wpływu na należyte wykonanie umowy, albo poprzedzenie jej wezwaniem do przekazania aktualizacji harmonogramu pod groźbą naliczenia kary umownej.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page