top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

7.2_217

nazwa

Ryzyko nieprecyzyjnych postanowień umowy, bark przejrzystej procedury zatwierdzania harmonogramu robót.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są nieprecyzyjne postanowienia umowy, niezawierające przejrzystej procedury zatwierdzania harmonogramu robót. W szczególności ryzyko stanowi niedookreślenie terminu na uzgodnienie lub zgłoszenie uwag przez zamawiającego albo zbyt długi czas na uzgodnienie zagrażający wymaganemu terminowi zakończenia umowy, brak sprecyzowania jakich okoliczności mogą dotyczyć uwagi zamawiającego, otwarty katalog roszczeń lub oczekiwań po stronie zamawiającego. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści specyfikacji w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie co może stanowić podstawę odmowy wydania przez zamawiającego decyzji o zgodzie na zatwierdzenie lub zmianę harmonogramu.

...

bottom of page