top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

7.1.1_216

nazwa

Ryzyko braku przejrzystej procedury zatwierdzania harmonogramu robót. Umowa nie określa zakresu uwag oraz terminu na uzgodnienie lub zgłoszenie uwag przez zamawiającego do projektu harmonogramu albo ustala zbyt długi czas na uzgodnienie mogące mieć wpływ na wydłużenie terminu zakończenia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

W szczególności wysokie gdy umowa nie określa jakich okoliczności lub uchybień w projekcie harmonogramu mogą dotyczyć uwagi zamawiającego co czyni otwartym katalog roszczeń lub oczekiwań po stronie zamawiającego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest uznaniowość po stronie zamawiającego, spory związane z zatwierdzeniem harmonogramu, kary umowne za niedotrzymanie terminów. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie zakresu możliwych uwag zamawiającego oraz czasu na wydanie decyzji o zatwierdzeniu harmonogramu.

...

bottom of page