rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

7.1.1_216

nazwa

Brak przejrzystej procedury zatwierdzania harmonogramu robót.

waga ryzyka

źródła ryzyka

W szczególności gdy umowa nie określa jakich okoliczności lub uchybień w projekcie harmonogramu mogą dotyczyć uwagi zamawiającego co czyni otwartym katalog roszczeń lub oczekiwań po stronie zamawiającego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest uznaniowość po stronie zamawiającego, spory związane z zatwierdzeniem harmonogramu, kary umowne za niedotrzymanie terminów. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści dokumentów zamówienia w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie zakresu możliwych uwag zamawiającego oraz czasu na wydanie decyzji o zatwierdzeniu harmonogramu.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC