rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

6.5.1_215

nazwa

Ryzyko personelu - kary za nieuzgodnione zmiany personelu

waga ryzyka

*****

źródła ryzyka

Zmiana, w trakcie realizacji umowy, osób wskazanych w ofercie wykonawcy nie zależy od swobodnej decyzji wykonawcy. Zamawiający przepisami pzp zobligowany jest do nadzoru nad realizacją umowy przez personel wykonawcy wskazany w ofercie albo personel zmieniony zgodnie z warunkami umowy. Nadzór dotyczy  w szczególności dochowania wymagania aby nowy członek personelu wykonawcy posiadał co najmniej  kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie określone dla danego członka personelu w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe kwalifikacje, jeżeli zmiana dotyczy personelu ocenianego w kryteriach oceny ofert. Aby wypełnić ten obowiązek zamawiający może przewidzieć w umowie kary umowne za nieuzgodnione z zamawiającym zmiany w składzie personelu.

Prawo do ustalania kar umownych jest dopuszczone przepisami prawa, ale już ich wysokość zależy od woli stron zawierających umowę. W systemie zamówień publicznych wysokość kar określa zamawiający. Z praktyki wynika, że wysokość kar określana jest przez zamawiających na poziomie 0,1-0,5% wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy dzień pracy na budowie osoby niezaakceptowanej przez zamawiającego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Ryzyko można próbować minimalizować, nie jest możliwa jego eliminacja, rekomendowane wnioskowanie w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp w trakcie procedury wyboru wykonawcy przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty o zmniejszenie wysokości kary, dotrzymanie przez wykonawcę procedury zmiany personelu przewidzianej w umowie o roboty budowlane.

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC