top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

6.5.1_215

nazwa

Ryzyko personelu - kary za nieuzgodnione zmiany personelu

waga ryzyka

*****

źródła ryzyka

Zmiana, w trakcie realizacji umowy, osób wskazanych w ofercie wykonawcy nie zależy od swobodnej decyzji wykonawcy. Zamawiający przepisami pzp zobligowany jest do nadzoru nad realizacją umowy przez personel wykonawcy wskazany w ofercie albo personel zmieniony zgodnie z warunkami umowy. Nadzór dotyczy  w szczególności dochowania wymagania aby nowy członek personelu wykonawcy posiadał co najmniej  kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie określone dla danego członka personelu w dokumentach zamówienia oraz dodatkowe kwalifikacje, jeżeli zmiana dotyczy personelu ocenianego w kryteriach oceny ofert. Aby zapewnić dochowanie przez wykonawcę tych obowiązków zamawiający może przewidzieć w umowie kary umowne za nieuzgodnione z zamawiającym zmiany w składzie personelu.

Prawo do ustalania kar umownych jest dopuszczone przepisami prawa, ale już ich wysokość zależy od woli stron zawierających umowę. W systemie zamówień publicznych wysokość kar określa zamawiający. Z praktyki wynika, że wysokość kar określana jest przez zamawiających na poziomie 0,1-0,5% wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy dzień pracy na budowie osoby niezaakceptowanej przez zamawiającego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Ryzyko można próbować minimalizować, rekomendowane wnioskowanie w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust.1 nPzp) w trakcie procedury wyboru wykonawcy przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty o zmniejszenie wysokości kary. Można zapobiec skutkom tego ryzyka w przypadku dotrzymania przez wykonawcę procedury zmiany personelu przewidzianej w umowie o roboty budowlane.

W przypadku utraty rzetelności - samooczyszczenie. Na podstawie art. 110 ust. 2 nPzp wykonawca nie podlega wykluczeniu , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

...

bottom of page