top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

6.4_214

nazwa

Ryzyko braku przejrzystej i jednoznacznej procedury dokonania zmiany personelu. 

waga ryzyka

***

źródła ryzyka

Umowa nie określa warunków dokonania zmiany personelu lub nie przewiduje maksymalnego czasu dla zamawiającego do wyrażenia zgody lub uwag do zgłaszanej nowej osoby. Brak określenia w umowie warunków i terminu na uzgodnienie zmiany personelu. Zaniechanie  określenia takich warunków zmiany personelu stanowi ryzyko umowne związane z czasem koniecznym na uzyskanie zgody na zmianę personelu.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być opóźnienia w wykonaniu robót spowodowane przeciągającym się czasem uzyskiwania zgody i brakiem możliwości podjęcia obowiązków przez nową osobę, kary umowne. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być opóźnienia w wykonywaniu robót. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SWZ w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie czasu na wydanie decyzji przez zamawiającego. Rekomendowane także określanie przez wykonawcę w umowach z kluczowym personelem warunków rozwiązania tych umów nie kolidujących z harmonogramem wykonania umowy o roboty budowlane, wcześniejsze pozyskanie wiedzy o średnim czasie podejmowania decyzji lub zawierania aneksu przez konkretnego zamawiającego.

...

bottom of page