top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

6.3.1_213

nazwa

Ryzyko personelu - konieczność zawarcia aneksu przed dokonaniem zmiany personelu

waga ryzyka

***

źródła ryzyka

Dość często jednak okazuje się z różnych względów, że w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane wykonawca chciałby zmienić osoby, których imiona i nazwiska podał w ofercie. Zamawiający może postanowieniami ograniczyć możliwość zmiany personelu wskazanego w ofercie, uzależnić zmianę personelu wykazaniem kwalifikacji nowego personelu co najmniej na takim poziomie jaki posiadał  personel pierwotny. Zamawiający może także uzależnić możliwość podjęcia pracy przez nowe osoby od podpisania aneksu do umowy akceptującego proponowaną zmianę. Wymaganie takie stanowi ryzyko umowne związane z czasem koniecznym na podpisanie aneksu i dochowaniem warunków jego podpisania. 

skutki ryzyka

Skutkiem tego wymagania mogą być opóźnienia w wykonaniu robót spowodowane przeciągającym się czasem podpisywania aneksu do umowy i brakiem możliwości podjęcia obowiązków przez nową osobę. Ryzyko zwiększa się, gdy w postanowieniach umowy o roboty budowlane brak terminu dla zamawiającego na wyrażenie zgody lub odmowę na zmianę personelu, a także w przypadku braku określenia w jakich okolicznościach zamawiający może odmówić wyrażenia zgody na taką zmianę. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być opóźnienia w wykonywaniu robót. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Ryzyko można próbować minimalizować, nie jest możliwa jego eliminacja, rekomendowane wnioskowanie w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp  (art. 135 ust. 1 albo art. 284 ust.1 nPzp) w trakcie procedury wyboru wykonawcy przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty o rezygnację lub uzupełnienie postanowień umowy o określenie warunków, które trzeba spełnić, aby taką zgodę uzyskać i czasu na uzyskanie stanowiska zamawiającego. Rekomendowane także wystąpienie o określenie czasu zawarcia aneksu po spełnieniu wymagań przez wykonawcę.

...

bottom of page