top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

6.1_211

nazwa

Ryzyko bezwzględnego zakazu zmiany personelu kluczowego.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Umowa zawiera zapisy zakazujące zmian personelu kluczowego wykonawcy, tj. osób których imiona i nazwiska i kwalifikacje wykonawca podał we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofercie. Ryzyko szczególnie wysokie w umowach o okresie trwania powyżej 12- miesięcy. Wynika z trudności zapewnienia niezmienności personelu, braku skutecznych mechanizmów zatrzymania personelu, przypadki losowe, choroby, zmiana pracy, śmierć.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka mogą być kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, za wysoka cena oferty w przypadku jego przeszacowania, brak konkurencyjności oferty. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SWZ w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznacznie możliwość zmiany personelu i warunki tej zmiany (art. 135 ust. 1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp). W przypadku utraty rzetelnosci- samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page