top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

6.1.1_212

nazwa

Ryzyko personelu - zakaz angażowania personelu w inne przedsięwzięcia

waga ryzyka

*****

źródła ryzyka

Wprowadzenie do umowy o roboty budowlane zakazu angażowania personelu wykonawcy w inne przedsięwzięcia lub nakazu, aby osoby z kluczowego personelu wykonawcy pozostawały do wyłącznej dyspozycji zamawiającego i nie mogły być zaangażowane przy innych przedsięwzięciach do czasu zakończenia umowy należy uznać za wysokie ryzyko kontraktowe. Jest to ryzyko zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i organizacyjnym. Szczególnie wysokie w umowach o okresie trwania powyżej 12- miesięcy. Wymaga przewidzenia wyższego niż standardowe wynagrodzenia dla tych osób, sfinansowania wynagrodzenia z jednego kontraktu. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. Wymaga przewidzenia wyższego niż standardowe wynagrodzenia dla tych osób. Wykonawca musi założyć zapłatę wynagrodzenia takiego personelu tylko z jednego kontraktu.

skutki ryzyka

Skutkiem wystąpienia ryzyka mogą być sankcje w postaci kar umownych lub odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Uzasadnieniem wprowadzenia takich postanowień umownych może być stopień skomplikowania lub złożoność robót budowlanych, konieczność realizacji robót na wielu frontach, trudności z koordynacją, obawa przed obniżeniem jakości robót, brak zapewnienia należytego nadzoru nad ich wykonywaniem. Skutkiem ryzyka może być także za wysoka cena oferty w przypadku przeszacowania ryzyka, uwzględnienie wysokiego wynagrodzenia, brak konkurencyjności oferty. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy. Ryzyko dopuszczone prawem, często powiązane z obowiązkiem przebywania na terenie budowy kluczowego personelu z określeniem czasu pobytu włącznie.

mitygacja ryzyka

Ryzyko można próbować minimalizować, nie jest możliwa jego eliminacja, rekomendowane wnioskowanie w trakcie procedury wyboru wykonawcy w oparciu o art. 38 ust. 1 pzp (art. 135 ust. 1 albo 284 ust. 1 nPzp)przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty o rezygnację z tego wymagania. Przy zachowaniu tego wymagania zapewnienie przez wykonawcę wyższego od przeciętnego dla danej funkcji wynagrodzenia dla personelu uwzględnionego w cenie oferty.

...

bottom of page