top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

5.5.5_429

nazwa

Ryzyko ryczałtu bez możliwości jego zmian.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Powszechnie stosowane w Polsce postanowienie umowne odnoszące się do ryczałtowej formy wynagrodzenia, w którym ryczałt określa wysokość maksymalnego zobowiązania zamawiającego niezależnie od rozmiarów i zakresu prac. ryzyko często połączone z możliwością zmniejszenia zakresu robót z adekwatnym zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy.  W szczególności wysokie gdy w umowie nie przewidziano możliwości jego zmian odsyłając w tym zakresie do sporu sądowego w oparciu o art. 632 k.c. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy, co najmniej na poziomie 10-15% wartości robót budowlanych.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może być zbyt niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów wykonania robót nieprzewidzianych, kary umowne z tytułu nie wykonania spornych robót, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy. Alternatywnie skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może być zbyt wysoka cena oferty i nie uzyskanie zamówienia. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SWZ w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznacznie okoliczności w których zostanie zmienione wynagrodzenia , w tym zasady jego zmiany. W szczególności zmiana wynagrodzenia powinna być dopuszczona w przypadku dokonania zmiany w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i art. 142 ust. 5 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 oraz 436 pkt 4, art. 439 nPzp).

...

bottom of page