top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

5.5.5_422

nazwa

Ryzyko utraty płynności finansowej wykonawcy.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Standardowe ryzyko umów publicznych, w których wymaga się wcześniejszego opłacenia wszystkich podwykonawców przed wystąpieniem o płatność. Połączone z wymaganiem przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia  wszystkim podwykonawcom jako warunkiem otrzymania płatności.

Art. 447. 1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę:

1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się odpowiednio:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w SWZ procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność zorganizowania procedury kontroli płatności na rzecz podwykonawców, koszty tej procedury. Ryzyko ma charakter ekonomiczny w postaci kredytowania podwykonawców, generuje je konieczność zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom przed odbiorem robót przez zamawiającego. Skutkiem ryzyka mogą być kary umowne za niedotrzymanie terminów płatności, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy z tytułu kilku płatności bezpośrednich. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem będą dodatkowe koszty kontroli wypełnienia obowiązków przez wykonawców, spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Kontrola płatności faktur podwykonawców i dalszych podwykonawców, gromadzenie dowodów płatnosci i oświadczeń podwykonawców. W przypadku utraty rzetelnosci- samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page