top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

5.2_210

nazwa

Ryzyko niekompletnego lub nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Dotyczy obu stron umowy wykonawcy i zamawiającego, zazwyczaj lokowane po stronie wykonawcy. Powinno być lokowane po stronie zamawiającego przekazującego opis przedmiotu zamówienia

Źródłem ryzyka są wady i braki opisu przedmiotu zamówienia, opisanie przedmiotu zamówienia w kilku opracowaniach niespójnych wobec siebie, wymagania wykonania robót nie opisanych w dokumentacji projektowej, stwiorb lub pfu, obowiązek aktualizacji opracowań projektowych przekazanych przez zamawiającego generujący niedookreślony zakres robót do wykonania. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka moze być za niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów wykonania robót, kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka może być również za wysoka cena oferty w przypadku jego przeszacowania, brak konkurencyjności oferty. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i skorzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści specyfikacji (art. 135 ust. 1 albo art. 284 nPzp) w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznacznie możliwość zmiany umowy w przypadku wykrycia wad opracowań przekazanych przez zamawiającego, w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania.

...

bottom of page