top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

5.1_209

nazwa

Ryzyko przeniesienia odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej, stwiorb lub pfu na wykonawcę

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przenoszące lub mogące sugerować przeniesienie odpowiedzialności za przekazywane przez zamawiającego w dokumentach zamówienia opracowania na wykonawcę. Mogą one przyjąć formę: oświadczenia o kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno- użytkowego, oświadczenia o braku zastrzeżeń wykonawcy do przekazanych opracowań, zakazu lub ograniczenie możliwości zgłaszania wad dokumentów po określonym w umowie terminie, przeniesienie odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i stwiorb lub pfu , braku możliwości zmiany wynagrodzenia za roboty nieprzewidziane, dodatkowe lub zamienne wynikające z wad przekazanych opracowań. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy może być za niska cena oferty w przypadku niedoszacowania kosztów wykonania robót, kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy po stronie wykonawcy. Skutkiem ryzyka może być także za wysoka cena oferty w przypadku jego przeszacowania, brak konkurencyjności oferty. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści specyfikacji w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznacznie możliwość zmiany umowy w przypadku wykrycia wad opracowań przekazanych przez zamawiającego, w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia i terminu wykonania.

...

bottom of page