top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

451_14.2.4

nazwa

Ryzyko kar umownych za opóźnienie niekwalifikowane w usuwaniu wad w okresie gwarancji.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Dytyczy umów, które przewidują w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady umowa przewiduje kary dla wykonawcy za opóźnienie niekwalifikowane (bez oceny stopnia zawinienia ) za nie dochowanie wyznaczonego terminu na usunięcie wady. Wysokie w szczególności w przypadku naliczania kar w oparciu o określony w umowie % wynagrodzenia wykonawcy za realizację całej umowy, niezależnie od istotności wady oraz arbitralnego określania tego terminu przez zamawiającego.

Źródłem ryzyka są przepisy prawa - art. 143d Pzp nakazujące wprowadzenie do umowy kar związanych z zatrudnieniem podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, ale także przepis art. 143 c Pzp o bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawców (art. 464 i 465 nowej Pzp). Są to kary z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Bezpośrednie płatności dotyczą natomiast przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy za wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy obok konieczności zapłaty naliczonych kar umownych, wykonanie zastępcze na jego koszt, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp).  Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków gwarancji. Stła umowa ramowa z lokalnym podwykonawcą na usuwanie wad. W przypadku utraty rzetelnosci samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page