top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

450_14.2.3

nazwa

Ryzyko kar umownych za zwłokę  w usuwaniu wad zgłaszanych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Kara zostanie naliczona tylko w przypadku gdy opóźnienia w wykonaniu obowiązków nastąpiły z winy wykonawcy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Postanowienie umowne korzystne dla wykonawcy. Kara zostanie naliczona tylko w przypadku gdy opóźnienia w wykonaniu obowiązków nastąpiły z winy wykonawcy.Zamawiający musi ten aspekt zweryfikować na podstawie informacji podanych przez wykonawcę i własnych ustaleń.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być trudności uzasadnieniu braku winy, zebraniu dowodów w tym zakresie, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nowego Pzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być spory sądowe o miarkowanie kar po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków gwarancji. Stła umowa ramowa z lokalnym podwykonawcą na usuwanie wad. W przypadku utraty rzetelnosci samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page