top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

447_7-1-2

nazwa

Ryzyko uzgadniania harmonogramu i jego zmian przez zamawiającego

waga ryzyka

źródła ryzyka

Umowa zakłada zbyt długi termin na zajęcie stanowiska przez zamawiającego lub uzgodnienie stanowisk.  Te terminy mogą mieć wpływ na bieżący harmonogram i wydłużenie terminu zakończenia. Źródłem ryzyka są nieprecyzyjne postanowienia umowy , niezawierające przejrzystej procedury zatwierdzania harmonogramu robót. W szczególności niedookreślenie terminu na uzgodnienie lub zgłoszenie uwag przez zamawiającego albo zbyt długi czas na uzgodnienie zagrażający wymaganemu terminowi zakończenia umowy, brak sprecyzowania jakich okoliczności mogą dotyczyć uwagi zamawiającego, otwarty katalog roszczeń lub oczekiwań po stronie zamawiającego. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest uznaniowość po stronie zamawiającego, spory związane z zatwierdzeniem harmonogramu, kary umowne za niedotrzymanie terminów. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory i roszczenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SIWZ w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznaczne określenie czasu na wydanie decyzji o zgodzie na zmianę harmonogramu.

...

bottom of page