top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

441_14.2.1

nazwa

Ryzyko kar umownych w przypadku gdy wykonawca będzie w zwłoce przy usuwaniu wad stwierdzonych podczas odbioru robót.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Ryzyko kar umownych w przypadku gdy wykonawca będzie w zwłoce przy usuwaniu wad stwierdzonych podczas odbioru robót jest obciążone najmniejszym ryzykiem dla wykonawcy. Kara zostanie naliczona tylko w przypadku gdy opóźnienia w wykonaniu obowiązków nastąpiły z winy wykonawcy. Zamawiający musi ten aspekt zweryfikować na podstawie informacji podanych przez wykonawcę i własnych ustaleń.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być trudności w uzasadnieniu braku winy, zebraniu dowodów w tym zakresie, kary umowne za niedotrzymanie terminów, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy . Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory w trakcie realizacji umowy i ewentualne spory sądowe o miarkowanie kar po jej zakończeniu.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka- zbieranie i archiwizowanie dokumentów potwierdzajacych okolicznosci niezalezne od wykonawcy a będące przyczyną opóźnienia. Stała umowa ramowa z podwykonawcą na usuwanie wad. W przypadku utraty rzetelnosci samooczyszczenie w oparciu o art. 110ust.2 nPzp.

...

bottom of page