top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

438_19.1.3.

nazwa

Ryzyko odstąpienia od umowy z arbitralnych powodów sklasyfikowanych jako wykonanie robót niezgodne z umową lub prawem.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Brak doprecyzowania tych powodów powoduje, że zamawiający ma do dyspozycji bardzo szeroki ogólny katalog okoliczności odstąpienia od umowy, na który może się powołać.

skutki ryzyka

Skutkiem tego ryzyka po stronie wykonawcy jest niepewność co do zdefiniowania okolicznosci odstąpienia od umowy, ryzyko odstąpienia z powodu błachych uchybień. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy, spory sądowe po odstąpieniu od umowy.

mitygacja ryzyka


Mitygacja ryzyka - korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SWZ w celu wprowadzenia do umowy jednoznacznych klauzul określających podstawy odstąpienia od umowy.,

...

bottom of page