top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

435_19.1.1.

nazwa

Ryzyko odstąpienia od umowy z powodu wydania przez sąd nakazu zajęcia majątku wykonawcy. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Ryzyko wysokie niekorzystne dla obu stron umowy. Sankcją w postaci odstąpienia od umowy przez zamawiającego powinno być obarczone jedynie rzeczywiste zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku wykonawcy lub jego istotnej części, uniemożliwiające realizację umowy o dane zamówienie, a nie samo wydanie nakazu zajęcia majątku. Podobnie samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie przesądza o tym, że zostanie ona ogłoszona. Powyższa pzesłanka odstąpienia od umowy może prowadzić do nadużyć, bowiem w toku prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej mogą wystąpić spory z innymi podmiotami, w wyniku których może dojść do zajęcia majątku wykonawcy. Zajęcie takie może nastąpić w wyniku niezamierzonego działania wykonawcy, a nawet przy zaniechaniu danego działania.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po obu stronach umowy mogą być spory i roszczenia  w trakcie realizacji umowy, droga sądowa po zakończeniu umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka- korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SWZ w celu wprowadzenia do umowy postanowień przewidujących odstąpienie od umowy jedynie w przypadku zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku wykonawcy lub jego istotnej części, uniemożliwiające realizację umowy o dane zamówienie,

...

bottom of page