top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

400_4.4.4.

nazwa

Ryzyko braku jednoznacznego zapisu na polubowne rozwiązanie sporu

waga ryzyka

źródła ryzyka

Niewielkie ryzyko. Korzystanie z możliwości polebownego rozwiazania sporu np. przez mediację lub koncyliację jest możliwe, nawet w przypadku braku klauzuli umownej, na wniosek jednej ze stron umowy. Wymagane jest wtedy zawarcie umowy o mediację lub koncyliację. Wzory takich umów są dostępne przykładowo na stronie Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka jest, w przypadku zaistnienia sporu w sprawie majątkowej, konieczność złożenia wniosku przez stronę umowy o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu i wyrażenie przez drugą stronę umowy zgody na proponowane rozwiązanie. Przedmiotem ryzyka może być także ustalenie osoby mediatora lub koncyliatora i sądu polubownego przed którym spór zostanie rozwiązany.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SWZ w celu wprowadzenia jednoznacznej kluazuli polubownego rozwiązania sporu. 

...

bottom of page