top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

4.2_208

nazwa

Ryzyko krótkiego czasu na wykonanie opracowań projektowych nie uwzględniającego czasu koniecznego do uzyskania decyzji administracyjnych

waga ryzyka

źródła ryzyka

Ryzyko wynika z możliwości nie uwzględnienia przez zamawiającego w zakładanym terminie czasu potrzebnego na wydanie wymaganych przepisami zezwoleń, pozwoleń lub decyzji administracyjnych, a także braku rzetelnej analizy czy realnym jest dochowanie wymaganego terminu z uwzględnieniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia. Ryzyko jest w szczególności wysokie w umowach, w których nie przewidziano możliwości zmiany tego terminu np. z powodu przedłużających się procedur przetargowych lub czynników niezależnych od wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być kary umowne za przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych i skutkiem tego również robót budowlanych. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy. Dla wykonawcy ryzyko ma charakter ekonomiczny z tytułu zapłaty kar umownych za niedochowanie terminu, dla zamawiającego charakter prawny związany z ograniczeniami dokonywania istotnych zmian umowy w oparciu o art. 144 Pzp (art. 455 nPzp).

mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści specyfikacji w celu wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych przewidujących jednoznacznie zmianę terminu wykonania opracowań projektowych z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w szczególności w przypadku złożenia przez wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o wydanie przewidzianych prawem zezwoleń, decyzji, warunków itp.

...

bottom of page