top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

4.1_207

nazwa

Ryzyko wynikające z określonego datą kalendarzową terminu wykonania prac projektowych. W szczególności wysokie w umowach, w których nie przewidziano możliwości zmiany tego terminu.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Charakterystyczne dla umów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Ryzyko jest szczególnie wysokie w umowach, w których nie przewidziano możliwości zmiany terminu wykonania prac projektowych np. z powodu przedłużających się procedur przetargowych lub czynników niezależnych od wykonawcy. Ryzyko może wynikać z braku uwzględnienia przez zamawiającego w zakładanym terminie czasu potrzebnego na wydanie wymaganych przepisami zezwoleń, pozwoleń lub decyzji administracyjnych, a także  braku rzetelnej analizy czy realnym jest dochowanie wymaganego terminu z uwzględnieniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia. Od 1 stycznia 2021 r. niezgodne z art. 436 pkt 1 nPzp.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być kary umowne za przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych i skutkiem tego również robót budowlanych. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

Dla wykonawcy ryzyko ma charakter ekonomiczny skutkujący naliczeniem kar z tytułu niedochowania terminu, dla zamawiającego charakter prawny związany z ograniczeniami dokonywania istotnych zmian umowy w oparciu o art. 144 Pzp (art. 455 nPzp).


mitygacja ryzyka

Analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (art. 135 ust. 1 lub 284 ust. 1 nPzp) w celu określenia terminu wykonania prac projektowych w dniach, tygodniach lub miesiącach od zawarcia umowy.

...

bottom of page