top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

4.1.1_440

nazwa

Ryzyko terminu realizacji umowy lub jej etapu wyznaczonego datą kalendarzową.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Ryzyko szczególnie wysokie w umowach na zaprojektowanie i wykonanie robót, w których nie przewidziano możliwości zmiany tego terminu np. z powodu przedłużających się procedur przetargowych lub czynników niezależnych od wykonawcy. Ryzyko może wynikać z braku uwzględnienia przez zamawiajacego w wyznaczonym data kalendarzowa termnie czasu potrzebnego na wydanie wymaganych przepisami zezwoleń, pozwoleń lub decyzji administracyjnych, a także  braku rzetelnej analizy czy realnym jest dochowanie wymaganego terminu ze względów technologicznych. Postanowienie umowne niezgodne z art. 436 ust. 1 nPzp.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy mogą być kary umowne za niedochowanie terminu zakończenia umowy. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy. Dla wykonawcy ryzyko ma charakter ekonomiczny skutkujące naliczeniem kar z tytułu niedochowania terminu, dla zamawiającego charakter prawny związany z ograniczeniami dokonywania istotnych zmian umowy w oparciu o art. 144 Pzp (art. 455 nPzp).

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SWZ w celu określenia terminu wykonania prac projektowych w dniach, tygodniach lub miesiącach od zawarcia umowy. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej - projektowane postanowienie umowne niezgodne z art. 436 ust. 1 nPzp.

...

bottom of page