top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

310_17.2.1.

nazwa

Ryzyko braku określenia w umowie długości okresu gwarancji.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Należy przeanalizować pozostałe części dokumentów zamówienia, w ktorych zamawiający mógł zawrzeć wymagania dotyczące okresu gwarancji. Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające nieprecyzyjnie termin, zakres i warunki gwarancji, treść karty lub umowy gwarancyjnej. Standardowa gwarancja według kodeksu cywilnego (art. 577 §4 kc) przewiduje 2 - letni okres odpowiedzialności licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Im dłuższy okres gwarancji tym większe ryzyko.


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie konieczność utrzymywania potencjału osobowego i sprzętowego niezbędnego do usuwania wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, koszty i kary umowne z tym związane. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będzie konieczność monitorowania stanu robót budowlanych w okresie gwarancji, dochowanie terminów przeglądów gwarancyjnych.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia z wnioskiem o jednoznaczne ustalenie długosci okresu gwarancji, przewidzenie w cenie oferty i pozostawienie przez wykonawcę środków na dochowanie warunków gwarancji.

...

bottom of page