top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

307_15.7.

nazwa

Ryzyko limitu wartości umów podwykonawczych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Zamawiający określił maksymalny limit wartości umów podwykonawczych do wysokości wartości kontraktu.  Postanowienie generuje ryzyko w sytuacji gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zakres robót o wartosci przekraczającej wartość tych robów w kontrakcie - stanowi zakaz takiego działania.  Niepotrzebne wobec aktualnego brzmienia art. 647 (1) § 3 kodeksu cywilnego.

•§ 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

•§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

•§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.

§ 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

•§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

•§ 6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1–5 są nieważne.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka mogą byc opóźnienia w wykonaniu umowy  lub uniemożliwienie jej zakończenia wobec zakazu zatrudnienia nowych podwykonawców.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia z wnioskiem o zmianę tej klauzuli i dostosowanie jej do przepisu kodeksu cywilnego.

...

bottom of page