top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

304_4.2.1.

nazwa

Ryzyko terminu realizacji. Szczególnie wysokie w umowach na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Wymaga przeanalizowania przez wykonawcę czy narzucony przez zamawiajacego termin realizacji umowy jest adekwatny do przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę względy technologoczne wynikające z zasad wiedzy technicznej i względy formalno-prawne wynikające z czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji administracyjnych. Szczególnie wysokie w umowach na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne z tytułu opóźnień, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka - przeanalizowanie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji. Wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o wprowadzenie do umowy klauzul przeglądowych w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp) przewidujących zmiany terminu zakończenia umowy lub przesunięcia kamieni milowych o czas, w jakim wskazane w umowie okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę. W przypadku utraty rzetelnosci - samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page