top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

300_1.3.1.

nazwa

Ryzyko łączenia różnych rodzajów zamówień w jednym postępowaniu.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest wymaganie realizacji dostaw, które nie są nizbędne do wykonania robót budowlanych, np. wyposażenia ruchomego budynku. Rzadko stosowana formuła realizacji obarczona ryzykiem realizacji części zamówienia przez podmiot bez właściwych kompetencji.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka jest po stronie wykonawcy jest przejęcie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji za dostarczone urządzenia lub wyposażenie, które nie jest konieczne do wykonania robót budowlanych. Skutkiem ryzyka po stronie zamawiającego jest naruszenie pzp w przypadku gdy wartość takich dostaw przekracza progi unijne, a wartość robót ich nie przekracza, dodatkowe koszty z tytułu pośrednictwa ze strony wykonawcy, realizacja dostaw przez wykonawcę nie mającego doświadczenia w tym zakresie. Skutkiem ryzyka jest też ograniczenie dostępu do zamowień poprzez brak możliwości samodzielnego ubiegania się o zamówienie dostawców lub usługodawców z rynku MŚP.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka- wyłaczenie dostaw, które nie są konieczne do wykonania robot budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania do odrębnego postępowania.

...

bottom of page