rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

3.3.1_206

nazwa

Ryzyko niedookreślonego zakresu prac projektowych

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy o roboty budowlane nakładające na wykonawcę obowiązek wykonania wszystkich prac projektowych do wykonania umowy o roboty budowlane. Ryzyko nieznanego zakresu opracowań projektowych. Wymaganie zawiera nieograniczony otwarty katalog wykonania “wszystkich innych opracowań”, które leżą po stronie wykonawcy. Brak odesłania do programu funkcjonalno-użytkowego, gdzie taki zamknięty katalog mógłby być określony. Ryzyko wykonawcy dotyczy trudności w oszacowaniu zakresu, kosztów i terminów wykonania niezbędnych prac projektowych i robót budowlanych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest nieuwzględnienie wszystkich kosztów w cenie oferty wykonawcy i zbyt niska cena oferty. Niepewność uzyskania wynagrodzenia za prace projektowe  nieuwzględnione w cenie oferty, sądowe rozstrzygnięcie sporu w tym zakresie, kary umowne za przedłużenie terminu zakończenia robót. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, nieporównywalność ofert o różnym zakresie. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

...

RISKOVERY

+48 500 422 440

office@riskovery.eu

ul. Trębacka 4 lok.102

00-074 Warszawa

System Automatycznej

Oceny Ryzyk. 

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.

© 2020 by WTPMC