top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

3.3.1_206

nazwa

Ryzyko niedookreślonego zakresu prac projektowych

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy o roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj nakładające na wykonawcę obowiązek wykonania wszystkich prac projektowych niezbędnych do jej wykonania. Ryzyko nieznanego zakresu opracowań projektowych. Wymaganie zawiera nieograniczony otwarty katalog wykonania “wszystkich innych opracowań”, które leżą po stronie wykonawcy. Brak odesłania do programu funkcjonalno-użytkowego, gdzie taki zamknięty katalog mógłby być określony. Dotyczy obu stron umowy wykonawcy i zamawiającego, lokowane po stronie wykonawcy


skutki ryzyka

Ryzyko wykonawcy dotyczy trudności w oszacowaniu zakresu, kosztów i terminów wykonania niezbędnych prac projektowych i robót budowlanych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest mozliwośc nieuwzględnienia wszystkich kosztów w cenie oferty i zbyt niska cena oferty. dodatkowo powoduje niepewność uzyskania wynagrodzenia za prace projektowe nieuwzględnione w cenie oferty.  Często rozstrzygane ma drodze sądowej. Możliwe kary umowne za przedłużenie terminu zakończenia robót. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, nieporównywalność ofert o różnym zakresie. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Możliwe do zmniejszenia poprzez wnikliwą analizę dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z wyjaśnień treści specyfikacji, w celu doprecyzowania zakresu prac projektowych w programie funkcjonalno-użytkowym. W przypadku nie uzyskania od zamawiającego takich informacji wykonawca powinien rozważyć uwzględnienie dodatkowych kosztów w cenie oferty na wykonanie ewentualnych dodatkowych prac i robót.

...

bottom of page