top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

3-3-1_206

nazwa

Ryzyko zakresu prac projektowych w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - ryzyko niedookreślonego zakres prac projektowych

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nakładające na wykonawcę obowiązek wykonania wszystkich prac projektowych do wykonania umowy. Ryzyko nieznanego zakresu opracowań projektowych. Wymaganie zawiera nieograniczony otwarty katalog wykonania “wszystkich innych opracowań”, które leżą po stronie wykonawcy. Brak odesłania do programu funkcjonalno-użytkowego, gdzie taki zamknięty katalog mógłby być określony. Ryzyko wykonawcy dotyczy trudności w oszacowaniu zakresu, kosztów i terminów wykonania niezbędnych prac projektowych i robót budowlanych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest nieuwzględnienie wszystkich kosztów w cenie oferty wykonawcy i za niska cena oferty. W konsekwencji przekłada się na niepewność po stronie wykonawcy uzyskania wynagrodzenia za prace projektowe nieuwzględnione w cenie oferty, konieczność wystąpienia o sądowe rozstrzygnięcie sporu w tym zakresie, kary umowne za przedłużenie terminu zakończenia robót. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, nieporównywalność ofert o różnym zakresie. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SIWZ, w celu doprecyzowania zakresu prac projektowych w programie funkcjonalno-użytkowym. W przypadku nie uzyskania od zamawiającego takich informacji wykonawca powinien rozważyć uwzględnienie dodatkowych kosztów w cenie oferty na wykonanie ewentualnych dodatkowych prac i robót.

...

bottom of page