top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

3-2-1_205

nazwa

Ryzyko zakresu prac projektowych w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - wady opracowań przedprojektowych przekazanych przez zamawiającego

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nakładające na wykonawcę obowiązek aktualizacji lub weryfikacji załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego opracowań przedprojektowych. W szczególności program funkcjonalno- użytkowy zawierający opracowania przedprojektowe z wadami lub nieaktualne uniemożliwiające w sposób jednoznaczny lub z dużym prawdopodobieństwem określić zakres prac projektowych i robót budowlanych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest nieuwzględnienie wszystkich kosztów w cenie oferty wykonawcy. W konsekwencji ryzyko przekłada się po stronie wykonawcy na niepewność uzyskania wynagrodzenia za roboty nieuwzględnione w cenie oferty, konieczność wystąpienia o sądowe rozstrzygnięcie sporu w tym zakresie, kary umowne za przedłużenie terminu zakończenia robót. Skutkiem ryzyka będą też nieporównywalne oferty, niższe w ofertach wykonawców, którzy nie uwzględnili dodatkowego zakresu robót w ofertach. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, nieporównywalność ofert o różnym zakresie. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SIWZ, aktualizacji lub usuwania wad programu funkcjonalno-użytkowego. W przypadku nie uzyskania koniecznych aktualnych i kompletnych opracowań lub badań od zamawiającego wykonawca powinien rozważyć uwzględnienie dodatkowych kosztów w cenie oferty na wykonanie ewentualnych dodatkowych prac i robót.

...

bottom of page