top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

3-1-1_204

nazwa

Ryzyko zakresu prac projektowych w umowie na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - opracowania przedprojektowe po stronie wykonawcy

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka jest program funkcjonalno- użytkowy nie zawierający opracowań przedprojektowych umożliwiających w sposób jednoznaczny lub z dużym prawdopodobieństwem określenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy. Szczegóły (badania gruntu, badania geologiczne, warunki przyłączenia do mediów, inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne, wymagania konserwatorskie, decyzje środowiskowe, inne)

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest nieuwzględnienie wszystkich kosztów w cenie oferty wykonawcy. Ryzyko w konsekwencji przekłada się na niepewność wykonawcy co do uzyskania wynagrodzenia za roboty nieuwzględnione w cenie oferty, konieczność wystąpienia o sądowe rozstrzygnięcie sporu, kary umowne za przedłużenie terminu zakończenia robót. Skutkiem ryzyka będą też nieporównywalne oferty, niższe w ofertach wykonawców, którzy nie uwzględnili dodatkowego zakresu robót w ofertach. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert. Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka analiza dokumentów zamówienia i korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień treści SIWZ i uzupełnień programu funkcjonalno-użytkowego o konieczne do wykonania prac projektowych i robót opracowania przedprojektowe. W przypadku nie uzyskania koniecznych opracowań lub badań od zamawiającego wykonawca powinien rozważyć uwzględnienie dodatkowych kosztów w cenie oferty na wykonanie ewentualnych dodatkowych prac i robót.

...

bottom of page