top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

293_26.1

nazwa

Ryzyko finansowe wynikające z możliwości ograniczenia przez zamawiającego zakresu umowy bez doprecyzowania jakiego zakresu to dotyczy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Przykładowo klauzule mogą przewidywać ograniczenie przez zamawiającego zamówienia w dowolnym zakresie asortymentu i wartości. Źródłem ryzyka mogą też być postanowienia umowy dopuszczające możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego z ważnych dla niego powodów, lecz niezdefiniowanych w umowie. Podwyższone w przypadku braku jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu dla wykonawcy.  Od 1 stycznia 2021 r. klauzulą niedozwoloną będzie przewidzenie w umowie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron (art. 433 pkt 4 nPzp)

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będzie brak rekompensaty za zapewnienie potencjału technicznego dla pierwotnego zakresu, utrata wiarygodności wobec podwykonawców lub dostawców. Skutkiem ryzyka jest też strata spodziewanego zysku. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko)- wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o usunięcie tych klauzul lub ich doprecyzowanie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 1 nowego Pzp).

...

bottom of page