top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

284_22.4.1

nazwa

Ryzyko dokonywania jednostronnych zmian umowy przez zamawiającego.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są umowy, w których przewidziano możliwość jednostronnych zmian umowy przez zamawiającego, jak np. ograniczenia zakresu umowy, zawieszenia jej realizacji, zmiany dokumentacji projektowej bez dookreślenia kiedy takie sytuacje mogą zaistnieć i w jakim zakresie. Ryzykiem obciążone są także postanowienia przewidujące możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego z ważnych dla niego powodów, lecz niezdefiniowanych w umowie, bez jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu dla wykonawcy, w szczególności obowiązku zapłaty za prace wykonane do czasu odstąpienia. Tego typu postanowienia należy uznać za abuzywne, niedozwolone. Od 1 stycznia 2021 r. klauzulą niedozwoloną będzie przewidzenie w umowie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron (art. 433 pkt 4 nPzp).

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty takich zmian, spory z zamawiającym, uznaniowość zamawiającego, utrata zysku. Możliwe też pozbawienie wykonawcy prawa do dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówienia, spory sądowe. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy, mniej ofert, wyższe ceny ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o usunięcie tych klauzul lub ich doprecyzowanie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp).

...

bottom of page