top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

28.1._298

nazwa

Ryzyko związane z rozliczeniem materiałów z rozbiórki. 

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nie przewidujące odrębnych płatności za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki, brak określenia miejsca wywozu lub odległości do miejsca wywozu. Dla wykonawczy stanowi to konieczność uwzględnienia tych kosztów w cenie innych pozycji przedmiarowych lub elementów scalonych. Możliwe do oszacowania w przybliżeniu na podstawie doświadczenia wykonawcy i zamawiającego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność samodzielnego znalezienia miejsca wywozu, przy złym rozeznaniu nieuwzględnienie w cenie oferty wszystkich kosztów wywozu i utylizacji. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być trudności w wyegzekwowaniu tego wywozu na dłuższe odległości niż wykonawca przewidział w ofercie, nieporównywalność ofert w tym zakresie, spory z wykonawcą .

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) - wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia (art. 135 ust. 1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o podanie brakujących informacji, przewidzenie odrębnej pozycji rozliczeniowej za wywóz materiałów z rozbiórki; w przypadku odmowy przewidzenie kosztów z tym związanych w cenie oferty.

...

bottom of page