top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

26.6_308

nazwa

Ryzyko finansowe zmian w prawie.

waga ryzyka

*****

źródła ryzyka

Przykładowo gdy w  wyniku podniesienia wysokości podatku VAT na wykonawcy będzie spoczywał obowiązek poniesienia kosztów związany ze wzrostem tego podatku. Niedopuszczalne w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12- miesięcy (art. 142 ust. 5 Pzp oraz 436 pkt 4 lit. b) nPzp).

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy umowa o roboty budowlane powinna zawierać zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Projektowane postanowienia umowy na podstawie art. 436 pkt 4b) nPzp powinny przewidywać zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

  • stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

  • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074)

  • jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka w przypadku nieobjęcia klauzulą waloryzacji pełnych kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę z tytułu okoliczności określonych w art. 436 pkt 4b) nPzp będzie konieczność samodzielnego finansowania kosztów części tego ryzyka  przez wykonawcę albo w przypadku nie uwzględnienia przez wykonawcę tych kosztów - strata spodziewanego zysku. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia (art. 135 ust. 1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o korektę klauzuli i zmianę zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp przewidującą odpowiedni do zmiany wysokości podatku VAT wzrost wynagrodzenia wykonawcy (art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp). W przypadku odmowy odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

...

bottom of page