top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

26.5_296

nazwa

Ryzyko finansowe związane z kosztami zabezpieczenia zaliczki

waga ryzyka

***

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka po stronie wykonawcy jest skorzystanie z zaliczek od zamawiającego na wykonanie umowy pod warunkiem zabezpieczenia kolejnych transz zaliczki i trudności z uzyskaniem ich zabezpieczenia, np. gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 442 nPzp zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. Minimalna zaliczka 5% wynagrodzenia. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie określa się formę lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia i zwrotu. Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

3. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:

1)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

2)gwarancjach bankowych;

3)gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

5)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

6)przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

7)przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka w przypadku nie zapewnienia przez wykonawcę szybkiego uzyskania takich gwarancji będzie konieczność samodzielnego finansowania robót albo w przypadku nie uwzględnienia przez wykonawcę pełnych kosztów zabezpieczenia zaliczki strata spodziewanego zysku. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) - uwzględnienie w cenie oferty dodatkowych kosztów na sfinansowanie pozyskania i kosztów zabezpieczenia kolejnych transz zaliczki, wcześniejsze ustalenie z gwarantem ścieżki wydawania kolejnych zabezpieczeń.

...

bottom of page