top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

26.3.2_433

nazwa

Ryzyko możliwości przedłużania przez zamawiającego terminu płatności z uwagi na wymóg poprawności lub prawidłowości wystawienia faktury VAT.

waga ryzyka

***

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są opóźnienia w terminach płatności przez zamawiającego, a także postanowienia umowy umożliwiające opóźnienie tych płatności w zależności od niesprecyzowanych usterek w wystawionej fakturze. 

Częstą praktyką po stronie zamawiajacych jest wprowadzanie postanowień umownych umożliwiających zgłaszanie uwag do poprawności faktury (co do opisu, wysokości  lub zakresu), co wymusza wprowadzenie korekty do faktury i ponowne rozpoczęcie biegu terminu płatności od daty złożenia poprawionej faktury.

Szczególnie wysokie w przypadku braku postanowień w umowie o możliwości dochodzenia odsetek ustawowych za nieterminowe płatności.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy są dodatkowe koszty kredytowania robót, w krańcowym przypadku sądowe dochodzenie należności . Po obu stronach spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy.

Skutkiem ryzyka jest niepewność finansowa po stronie wykonawcy, opóźnienia w zapłacie faktury, możliwość utraty płynności finansowej. Po obu stronach umowy spory i roszczenia w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) bardzo trudna, jako minimum korzystanie przez wykonawcę z możliwości żądania wyjaśnień i zmian treści SWZ (art. 135 ust. 1 albo 284 ust.1 nPzp) w celu żądania usunięcia albo doprecyzowania takiej klauzuli umownej.

...

bottom of page