top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

26.3.1_294

nazwa

Ryzyko finansowe: wydłużenie okresu płatności, opóźnienia w płatnościach.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są problemy płatnicze zamawiającego, powiązanie terminów płatności z wcześniejszymi działaniami zamawiającego np. uzyskania kredytu lub pożyczki, rozpatrzeniem wniosku o płatność.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą zatory płatnicze w regulowaniu należności podwykonawców i dostawców, konieczność pozyskania alternatywnego finansowania jego zobowiązań. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być odsetki ustawowe w trakcie umowy, mniej ofert i wyższe niż spodziewane ceny ofert w postępowaniu.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) - wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia z wnioskiem o usunięcie tych klauzul lub ich doprecyzowanie i ograniczenie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp).

...

bottom of page