top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

26.2_295

nazwa

Ryzyko finansowe związane z pozyskaniem i kosztami kredytu.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowne przewidujące płatności za etapy lub części o dużych zakresach i wartościach. Ryzyko może wynikać z art. 447 ust. 3 Pzp zezwalającego zamawiającemu w przypadku przewidzenia zapłaty w częściach, zamawiający może wskazać w SWZ procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Po stronie wykonawcy generuje konieczność pozyskania kredytu lub pożyczki na wcześniejszą zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dostawcom i koszty w tym związane. Możliwe zatory płatnicze po stronie wykonawcy, konieczność pozyskania finansowania jego zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców. 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest konieczność pozyskania kredytu lub pożyczki na wcześniejszą zapłatę należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dostawcom i koszty w tym związane. Skutkiem ryzyka w przypadku nie uwzględnienia pełnych kosztów kredytu będzie strata spodziewanego zysku. W krańcowym przypadku spory z podwykonawcami i dostawcami i odstąpienie od umowy z powodu braku niezbędnego potencjału. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko)- uwzględnienie w cenie oferty dodatkowych kosztów na sfinansowanie pozyskania i kosztów kredytu lub pożyczki.

...

bottom of page