top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

26.1_292

nazwa

Ryzyko finansowe skutkujące zawieszeniem realizacji umowy.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia w umowie w sprawie zamówienia publicznego przewidujące moźliwość zawieszenia realizacji umowy na niedookreślony czas. Źródłem ryzyka mogą też być postanowienia umowy dopuszczające możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego z ważnych dla niego powodów, lecz niezdefiniowanych w umowie. Podwyższone w przypadku braku jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu dla wykonawcy. Ryzyko może pozbawić wykonawcę prawa do wstrzymania lub przerwania świadczenia mimo braku wykonania przez zamawiającego wzajemnego świadczenia pieniężnego.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty zawieszenia robót, np. koszty utrzymania w gotowości potencjału technicznego (ludzi, sprzętu, podwykonawców), koszty utrzymania i ochrony zaplecza budowy, brak rekompensaty tych kosztów, ograniczenie możliwości zaangażowania się w inne przedsięwzięcia. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) - analiza projektowanych postanowień umowy , wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o wprowadzenie jednoznacznych, precyzyjnych okoliczności zawieszenia realizacji umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 439 nPzp).

...

bottom of page