top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

24.2_289

nazwa

Ryzyko kar umownych za niezatrudnienie wymaganej liczby osób bezrobotnych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące kary umowne, w szczególności ilość i wysokość ilość kar za nie zatrudnienie wymaganej lub oferowanej liczby osób bezrobotnych.

Zamawiający na podstawie art. 96 nPzp może określić wymaganie zatrudnienia : a) bezrobotnych, b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, c) osób usamodzielnianych, d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego, e) osób niepełnosprawnych, f) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub EOG; w takim przypadku zamawiający w SWZ określa liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą naliczone kary umowne, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z jego winy. Kary mogą dotyczyć nie tylko stwierdzenia faktu nie zatrudnienia osób bezrobotnych, ale także nieokazania dokumentów, które takie zatrudnienie potwierdzają, wysokie gdy w umowie brak możliwości konwalidacji braku dowodu. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert, spory z wykonawcą.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – rozeznanie rynku pracy w miejscu wykonywania robót przed przyjęciem takiego zobowiązania; wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o brak sankcji dla wykonawcy z powodu niezatrudnienia wymaganej liczby osób w przypadku udokumentowania braku możliwości ich pozyskania.

...

bottom of page