top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

24.1_288

nazwa

Ryzyko zatrudnienia wymaganej liczby osób bezrobotnych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy przewidujące wymaganie zatrudnienia osób bezrobotnych przy wykonywaniu robót budowlanych lub prac towarzyszących. Wynika z trudności pozyskania osób bezrobotnych o określonych kwalifikacjach w wymaganym czasie, a po zatrudnieniu utrzymania ich w miejscu pracy przez wymagany okres. Dodatkowym źródłem ryzyka może być obowiązek zatrudnienia nowej osoby w miejsce dotychczasowej w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z poprzednią osobą.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty rekrutacji, zatrudnienia osób bezrobotnych, kary umowne za każdy rozpoczęty dzień lub miesiąc, w którym wykonawca nie zatrudniał takiej osoby. Wysokie w szczególności w przypadku braku przewidzenia w umowie możliwości odstąpienia od naliczenia kary nawet gdy wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osób nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – rozeznanie rynku pracy w miejscu wykonywania robot przed przyjęciem takiego zobowiązania; wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia (art. 135 ust. 1 nPzp albo art. 284 ust. 1 nPzp) z wnioskiem o nienaliczanie kar dla wykonawcy z powodu niezatrudnienia wymaganej liczby osób w przypadku udokumentowania braku możliwości ich pozyskania.

...

bottom of page