top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

23.3_287

nazwa

Ryzyko ograniczenia poziomu waloryzacji.

waga ryzyka

****

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy dzielące ryzyko wzrostu cen materiałow lub kosztów związanych z realizacją zamówienia pomiędzy obie strony umowy, sposób podziału równy lub większy po jednej ze stron, zawierające ustalenia jaki % umowy podlega waloryzacji, określenie maksymalnego poziomu waloryzacji na poziomie niższym niż inflacja, ale także ograniczenia indeksacji do niektórych wyrobów budowlanych. 

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą częściowe koszty waloryzacji,  w przypadku waloryzacji dla pozoru - konieczność pozyskania dodatkowych środków na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dostawcom, brak zysku, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy moze być także wybór przez zamawiającego wskaźnika nie uwzględniającego realnego wzrostu cen rynkowych. W przypadku wyboru wariantu negocjacyjnego brak gwarancji podjęcia przez drugą stronę tych negocjacji.Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka – analiza projektowanych postanowień umowy , wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia z wnioskiem o wprowadzenie jednoznacznych, precyzyjnych klauzul waloryzacyjnych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 439 nPzp). Odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku postanowień umownych spełniających wymóg ustawodawcy „dla pozoru”. W przypadku odmowy przewidzenie w cenie oferty kosztów inflacji.

...

bottom of page