top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

23.2_286

nazwa

Ryzyko waloryzacji - niemiarodajna podstawa waloryzacji, waloryzacja dla pozoru, nie pokrywająca zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy określające wskaźniki w oparciu, o które będzie dokonywana waloryzacja lub indeksacja na poziomie niższym niż realna inflacja.  Źródłem ryzyka jest także sposób określenia klauzul indeksacyjnych jako automatyczne albo negocjacyjne. Mniejszym ryzykiem obarczone są postanowienia nie wymagające żadnych uzgodnień, gdy wykonawca z góry zostaje upoważniony do obliczenia zwaloryzowanej należności na zasadach określonych w umowie i wystawia fakturę uwzględniającą zmianę wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 439 nPzp:

Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy (możliwe dla innych umów), zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów  związanych z realizacją zamówienia.

2. W umowie określa się:

1)poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2)sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3)sposób określenia wpływu zmiany ceny na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4)maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy jest przejęcie części kosztów realnego wzrostu cen rynkowych,  brak środków na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dostawcom, brak zysku, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust.1 pkt 5 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – analiza projektowanych postanowień umowy , wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia z wnioskiem o wprowadzenie jednoznacznych, precyzyjnych klauzul waloryzacyjnych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 439 nPzp). Odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku postanowień umownych spełniających wymóg ustawodawcy „dla pozoru”. Dla bezpieństwa przewidzenie w cenie oferty kosztów inflacji.

W przypadku odstąpienia od umowy i zagrozeniem utraty rzetelności- samooczyszczenie w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page