top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

23.1_285

nazwa

Ryzyko braku waloryzacji lub indeksacji wynagrodzenia wykonawcy

waga ryzyka

źródła ryzyka

Źródłem ryzyka są postanowienia umowy nieprzewidujące waloryzacji wynagrodzenia lub indeksacji co najmniej wybranych wyrobów budowlanych w okresie trwania umowy . Szczególnie wysokie w umowach o okresie trwania powyżej 12 miesięcy, przy dużej inflacji wysokie już przy umowach o okresie trwania powyżej 6- miesięcy. Wymaga uwzględnienia w kalkulacji ceny oferty rezerwy na wzrost cen na rynku. Od 1 stycznia 2021 r. umowa zawarta w oparciu o Pzp, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy (możliwe dla innych umów), zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów  związanych z realizacją zamówienia (art. 439 nPzp).

W umowie powinien być określony:

1)poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

2)sposób ustalania zmiany wynagrodzenia:

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia;

3)sposób określenia wpływu zmiany ceny na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy;

4)maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty związane ze zmianami cen rynkowych w okresie trwania umowy, przy nieprawidłowo skalkulowanej cenie oferty brak środków na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dostawcom, w krańcowym przypadku odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka mogą być wyższe niż spodziewane ceny ofert, mała ilość ofert.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – analiza projektowanych postanowień umowy , wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia z wnioskiem o wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 439 nPzp). Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie. W przypadku inflacji nizej od zminy cen rynkowych przewidzenie w cenie oferty kosztów inflacji.

...

bottom of page