top of page
riskovery_logo_lores_png.png

rozszerzone informacje o ryzyku

kod ryzyka

22.3._283

nazwa

Ryzyko zmian umowy, gdy nie przewidziano sytuacji, w których możliwa jest zmiana terminu zakończenia umowy lub etapu umowy, z przekroczeniem którego powiązane jest naliczenie kar umownych.

waga ryzyka

źródła ryzyka

Ryzykiem obarczone są także umowy w których możliwość zmiany terminu ograniczono tylko do czasu trwania okoliczności mających wpływ na dochowanie terminu bez względu na techniczne możliwości wznowienia robót po tym okresie. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych. Projektowane postanowienia umowy mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. Brak określenia w umowie w sprawie zamówienia publicznego możliwości zmiany terminu jej wykonania lub jej etapu może skutkować brakiem dokonania takiej zmiany w trakcie trwania umowy. 


skutki ryzyka

Skutkiem ryzyka po stronie wykonawcy będą koszty wykraczające poza wartość umowy, spory z zamawiającym związane z zawarciem aneksu zmieniającego umowę, uznaniowość zamawiającego, kary za opóźnienie lub za zwłokę. W krańcowym przypadku odstąpienie od umowy w winy wykonawcy. Skutkiem ryzyka jest też możliwa utrata rzetelności wykonawcy i problemy w ubieganiu się o zamówienia publiczne- wykluczenie na podstawie art. 24 ust.5 pkt 2 i 4 Pzp (art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 nPzp). Po stronie zamawiającego skutkiem ryzyka będą spory z wykonawcą w trakcie realizacji umowy, ryzyko naruszenia Pzp w przypadku zawarcia aneksu do umowy. Dla obu stron ryzyko sporów sądowych.

mitygacja ryzyka

Mitygacja ryzyka ( rekomendowane środki zmniejszające ryzyko) – wystąpienie do zamawiającego w oparciu o uprawnienie wykonawcy do żądania wyjaśnień i zmian specyfikacji z wnioskiem o wprowadzenie do umowy klauzul przeglądowych w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp (art. 455 ust. 1 pkt 1 nPzp) przewidujących zmiany terminu zakończenia umowy lub przesunięcia kamieni milowych o czas, w jakim wskazane w umowie okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę. W przypadku utraty rzetelnosci skorzystanie przez wykonawcę z procedury samooczyszczenia w oparciu o art. 110 ust. 2 nPzp.

...

bottom of page